Home
A Chinese Nigerian mixed child in his child dedication party, Guangzhou, China (Yu Qiu, 2014)