Home
Novice nuns in class in Chiayi, Taiwan (Nancy Chu, 2016)